O serwisie

Wierzymy, że prawo może być tworzone w przejrzysty sposób, a kluczem do jego zrozumienia jest skuteczna informacja pochodząca z wiarygodnego źródła. Dlatego zbudowaliśmy nowy serwis internetowy z danych publicznych – Jawny Lobbing. To miejsce, w którym każdy obywatel może sprawdzić, kto oprócz polityków ma wpływ na polskie prawo.

Na Jawnym Lobbingu zebraliśmy i opublikowaliśmy informacje, dotychczas rozproszone i trudno dostępne. W obecnej wersji serwisu skupiliśmy się na danych, dotyczących:

 • lobbystów zawodowych i ich działalności w Sejmie,
 • osób i instytucji, biorących udział w posiedzeniach komisji sejmowych.

Dostępne dane uporządkowaliśmy, zweryfikowaliśmy, przeanalizowaliśmy i wyświetliliśmy w postaci interaktywnych wykresów. Na stronie użytkownik znajdzie również zestawienie ze szczegółowymi danymi źródłowymi.

Najnowsza odsłona serwisu Jawny Lobbing jest efektem współpracy czterech organizacji: serwisu internetowego 300polityka.pl, Fundacji Frank Bold i Stowarzyszenia 61. 300polityka wniosła swój dziennikarski insight i znajomość potrzeb mediów w temacie lobbingu, Fundacja Frank Bold - ekspercką wiedzę i solidne materiały na temat lobbingu zawodowego w Polsce, Stowarzyszenie 61 - know-how w budowaniu narzędzi internetowych z trudno dostępnych i rozproszonych danych. Wszystkich nas łączy zaangażowanie w sprawy polskiej polityki i prawa.

Serwis Jawny Lobbing jest oparty na narzędziu Integrity Watch, stworzonym i rozwijanym przez Transparency International EU. Technologią, stojącą za Integrity Watch, jest wyprodukowana w Nowym Jorku D3.js. Powstała ona z myślą o tworzeniu wizualizacji z danych w sposób przystępny dla szerokiej publiczności.

Projekt jest finansowany z funduszu Google Digital News Initiative.

Czym jest lobbing

Swoją nazwę lobbing najprawdopodobniej zawdzięcza holom (ang. lobby) Pałacu Westminsterskiego, w których można było po debatach parlamentarnych spotkać członków parlamentu brytyjskiego i próbować ich przekonać do określonych racji. Lobbing współcześnie to wywieranie wszelkimi sposobami wpływu na przedstawicieli władzy, żeby podjęli działania w danym kierunku, np. uchwalając nową czy zmieniając obowiązującą ustawę. Wywieranie to jednak musi odbywać się legalnymi metodami. Oznacza to, że lobbingiem nie można nazywać działalności przestępczej, obejmującej korumpowanie czy też szantażowanie polityków. Będzie nim natomiast działanie, które narusza obowiązki nałożone na lobbystów – choćby dotyczące obowiązku rejestracji działalności lobbingowej czy informowania o datach i tematach spotkań z decydentami.

Lobbing może przybierać zarówno postać bezpośrednią (jak np. spotkania z ministrami czy posłami) czy też pośrednią (jak np. kampania medialna promująca dane rozwiązanie prawne). W jego ramach osoby chcące wpłynąć na przedstawicieli władzy dostarczają im argumentów i informacji, które mają służyć przekonaniu ich do określonego punktu widzenia. Lobbing powinien pełnić pozytywną funkcję w systemie demokratycznym, dlatego musi być przejrzysty, poddany odpowiedniej kontroli i dostępny dla wszystkich. Gdy elementów tych brakuje na obrzeżach działalności lobbingowej mogą rodzić się patologie, wliczając w to choćby konflikt interesów, a nawet wspomnianą korupcję.

Kim jest lobbysta

Lobbysta to osoba lub inny podmiot, wykonujący działalność lobbingową, czyli próbujący przekonać organy władzy do podjęcia działań w odpowiednim kierunku (np. uchwalenia nowej ustawy, wydania rozporządzenia czy decyzji administracyjnej).

Szeroko rozumianą działalność lobbingową mogą prowadzić zarówno zawodowi lobbyści (wynajęci przez inne podmioty), przedsiębiorcy i ich pracownicy, związki zawodowe, organizacje branżowe, inne organizacje pozarządowe czy nawet zwykli obywatele. Niekiedy za lobbing uznaje się również działalność przedstawicieli samorządów terytorialnych, którzy próbują wpłynąć na kształt stanowionego na szczeblu centralnym prawa, mającego wpływ na sytuację w gminach, powiatach i województwach.

W nowej odsłonie portalu JawnyLobbing.org będziemy informować o działalności lobbingowej wszystkich tych podmiotów.

Inne ważne pojęcia związane z lobbingiem

Ślad legislacyjny (ang. legislative footprint) to informacja o tym jak powstawała dana regulacja prawna czy decyzja i kto - poza politykami i urzędnikami - miał na nią wpływ. W informacji takiej powinny znaleźć się m.in. dokumenty przygotowane przez lobbystów, informacje o ich spotkaniach z urzędnikami i politykami, dane na które konkretnie zapisy prawne mieli wpływ czy też w czyim imieniu działali. Ślad legislacyjny powinien stanowić załącznik np. do projektu ustawy, a jednocześnie być integralną częścią rejestru lobbingowego. Niestety obecnie w Polsce brak jest regulacji nakładającej na władzę obowiązek tworzenia i publikowania takiego śladu.
Jednym z celów nowej odsłony portalu JawnyLobbing.org jest próba rekonstrukcji i ukazania tego śladu w przystępnej wizualnie formie, w odniesieniu do konkretnych ustaw i ich projektów.

Rejestr lobbingowy to baza danych obejmujące wszelkie informacje na temat działalności lobbingowej. Powinna zawierać dane identyfikacyjne poszczególnych lobbystów, informacje o ich działalności, spotkaniach, czy przygotowanych dla władz dokumentach. Powinny w nim być również zawarte informacje o klientach lobbysty, a także dane finansowe dotyczące jego działalności. Rejestr powinien integrować - w jednej przeszukiwalnej bazie - wszystkie oficjalnie publikowane źródła informacji o lobbingu.

Polski rejestr zawodowych lobbystów jest daleki od spełnienia powyższych wymagań, ukazując tylko szczątkowe informacje o bardzo wąskiej grupie lobbystów. Również inne źródła danych o lobbingu (choćby roczne sprawozdania ministerstw), obowiązek tworzenia których na organy władzy publicznej nakłada ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, dostarczają na jego temat szczątkowych informacji, dodatkowo będąc rozsiane na dziesiątkach stron internetowych.

W nowej odsłonie portalu JawnyLobbing.org będziemy próbować, w jeszcze większym zakresie niż miało to miejsce w jego pierwotnej wersji, zgromadzić w jednym miejscu wszystkie dostępne w Polsce informacje o działalności lobbystów – tak zawodowych, jak i niezawodowych, sięgając w tym celu zarówno do źródeł, które zostały wytworzone na mocy ustawy lobbingowej, jak również do takich, które pozornie z lobbingiem nie mają wiele wspólnego, ale jak się okazuje pozwalają dostarczyć znacznie więcej informacji na temat osób i interesów, które próbowały wpływać na przebieg procesu legislacyjnego.

Polityka prywatności

Głównym celem nowej odsłony portalu Jawny Lobbing, działającej pod adresem https://jawnylobbing.org, jest ułatwienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji publicznej o podmiotach prowadzących szeroko rozumianą działalność lobbingową i wywieranym przez nich wpływie na organy władzy publicznej i proces legislacyjny.

Zwracamy uwagę, aby informacje zaprezentowane na stronie JawnyLobbing.org były rzetelne, aktualne i zgodne ze źródłami. Dane zbieramy zgodnie z wypracowaną w toku wieloletniego doświadczenia metodologią. Jesteśmy świadomi, że czasem możemy nie dotrzeć do ważnej informacji lub popełnić błąd, dlatego monitorujemy aktualność danych, jak również jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi, pytania i sugestie. Przesyłane dodatkowe informacje i uzupełnienia są dla nas cenne, ponieważ dzięki nim możemy tworzyć bardziej kompletną bazę danych. Dziękujemy za życzliwe traktowanie naszej inicjatywy a także za uwagi krytyczne, dzięki którym możemy zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

25 maja 2018 roku weszło w życie europejskie rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO) w związku z czym chcielibyśmy Cię zapewnić, że przetwarzane przez nas dane osobowe są bezpieczne oraz poinformować o przysługujących Ci uprawnieniach.

Na tej stronie znajdziesz informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach z tym związanych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest 302Polityka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000710031), Fundacja Frank Bold z siedzibą w Krakowie (nr KRS 0000434538) oraz Stowarzyszenie61 z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000244561) (dalej: my). W sprawach związanych z przetwarzanymi przez nas danymi w ramach nowej odsłony portalu JawnyLobbing.org możesz się skontaktować ze Stowarzyszeniem 61:

 • listownie na adres: ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa;
 • przez e-mail: 61@art61.org.

W przypadku zmiany stanu prawnego bądź faktycznego będziemy aktualizować politykę prywatności.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zbieramy dane osobowe w związku z naszymi aktywnościami na stronie www – zgodnie z zasadami zawartymi w RODO: legalności, celowości, ograniczonego przetwarzania, minimalizacji danych, prawidłowości, integralności i poufności.

Zbieramy dane osobowe w ograniczonym zakresie, w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzamy ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Z uwagi na to, że poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez przepisy RODO obecnie nie przekazujemy żadnych danych osobowych poza EOG.

1. Korzystanie ze strony www

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Obecnie nowa odsłona portalu Jawny Lobbing nie wykorzystuje żadnych plików cookie, a tym samym w żaden sposób nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych osób, które ją odwiedzają. Jeżeli sytuacja ta ulegnie w przyszłości zmianie w odpowiedni sposób zostaniesz o tym poinformowany odwiedzając nową odsłonę portalu JawnyLobbing.org. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej czym są pliki cookie i do czego mogą być wykorzystywane przewiń stronę niżej.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

2. Rejestry lobbystów

Na naszej stronie znajdują się baza danych podmiotów prowadzących czynności z zakresu działalności lobbingowej – zawodowej, jak i niezawodowej. Dane znajdujące się w powyższej bazie pochodzą ze źródeł publicznych, w szczególności Biuletynów Informacji Publicznej ministerstw, Sejmu i Senatu. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez nas są tożsame z kategoriami danych osobowych ujawnionych w powyższych rejestrach.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Imię i nazwisko/nazwę lobbysty lub osoby go reprezentującej, oraz wszelkie informacje związane z działalnością lobbingową ujawnione przez te osoby w publicznych rejestrach, w szczególności: dane adresowe i kontaktowe, dane o klientach tych osób, dane o interesach reprezentowanych przed organami władzy publicznych.

Dane pochodzą z następujących źródeł:

 1. rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzony przez MSWiA; https://bip.mswia.gov.pl/bip/rejestr-podmiotow-wykon/23846,Rejestr-podmiotow-wykonujacych-zawodowa-dzialalnosc-lobbingowa.html;
 2. wykaz osób wykonujących zawodową działalność lobbingową w Sejmie (który jest również aktualny dla Senatu); http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/lobbing_osoby.xsp
 3. informacje, zamieszczane w Biuletynach Informacji Publicznej przez poszczególne organy, o działaniach podejmowanych wobec nich w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową;
 4. informacje o uczestnikach posiedzeń komisji sejmowych i senackich, które są publikowane w Biuletynach Informacji Publicznej na stronach internetowych Sejmu i Senatu;
 5. informacje opublikowane na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego, które zawierają w szczególności dane podmiotów biorących udział w konsultacjach społecznych, jak również zawodowych lobbystów, którzy zgłosili się do wzięcia udziału w danym procesie legislacyjnym.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Dane lobbystów zawodowych i niezawodowych przetwarzamy w celu:

 1. ich udostępniania na stronie internetowej prowadzonej dla wspierania pewności i jawności procesu legislacyjnego, a także dostarczenia wszystkim zainteresowanym informacji o działalności lobbystów i wpływie przez nich wywieranym na proces legislacyjny – podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f rodo), związany z wypełnianiem naszych celów statutowych, w tym podejmowania starań na rzecz realizacji zasad demokratycznego państwa prawa; przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego, a także propagowania i wspierania zasad społeczeństwa obywatelskiego;
 2. ewentualnej obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie naszych praw.

Podmioty przetwarzające

Dane przetwarzamy jedynie na swój użytek i nikomu ich nie przekazujemy, z wyjątkiem podmiotów wskazanych poniżej.

Podmiotem, który przetwarza dane zbierane przez naszą stronę jest Orange IT, który dostarcza nam usługi związane z hostingiem strony i utrzymaniem serwera, robiąc to wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, co oznacza że dane zostaną usunięte na nasze żądanie także przez ten podmiot.

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Będziemy przechowywać dane do czasu aż stracą one znaczenia dla przejrzystości procesu legislacyjnego w demokratycznym państwie prawa. Podmioty przetwarzające przetwarzają dane wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, co oznacza że dane zostaną usunięte na nasze żądanie także przez nie.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
 2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
 3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO. Usunięcie tych danych jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie istnieją podstawy prawne uprawniające Nas do dalszego ich przetwarzania;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO, o ile istnieją podstawy do takiego ograniczenia;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

Zebrane przez nas dane nie służą do automatycznego podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Pliki cookie

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zawierają zazwyczaj: nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Administratorzy stron internetowych przy każdej wizycie Użytkownika mogą zapisywać pliki cookies, które mogą być wykorzystywane przez administratorów m.in. w celu:

 • dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz jej optymalizacji (związanej choćby z korzystaniem przez użytkownika z urządzeń mobilnych);
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu (np. po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • analizy statystycznej związanej z odwiedzinami serwisu, a także sposobem w jaki użytkownicy z niego korzystają.

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

Jednocześnie należy jednak pamiętać, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

Jak wspomniano wyżej nowa odsłona portalu JawnyLobbing.org obecnie nie wykorzystuje żadnych plików cookie.

Kontakt

Więcej wiadomości na temat projektu udziela:
Magdalena Wnuk, magdalena.wnuk@art61.pl